Nazwa usługi: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
   
Kogo dotyczy: Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystych gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
- Art. 6 ust. 6, 7
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  • Tytuł prawny do nieruchomości
   
Opłaty: Nie dotyczy
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 45